Usługi wsparcia dokumentalnego dla OZE

USŁUGI WSPARCIA DOKUMENTALNEGO
DLA OBIEKTÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (OZE)

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania obiektów OZE, a także przestrzegania wszystkich przepisów regulujących ich funkcjonowanie, nasza firma od kilku lat powołała dział energetyki alternatywnej, w którego skład wchodzą wysoko wykwalifikowani specjaliści.

Inżynierowie i prawnicy działu energetyki alternatywnej posiadają odpowiedni poziom wykształcenia, wiedzy
i doświadczenia oraz zapewniają wysoką jakość obsługi klientów.

Wsparcie dokumentalne jest świadczone dla obiektów OZE, zbudowanych przez specjalistów firmy Art-Energo oraz obiektów, zbudowanych przez inne firmy.

Nasze usługi obejmują również wykonywanie funkcji Operatora Zautomatyzowanego Systemu Komercyjnego Rozliczania Energii Elektrycznej (ukr. ASKOE).

DZIAŁ ENERGETYKI ALTERNATYWNEJ OFERUJE ŚWIADCZENIE NASTĘPUJĄCYCH
USŁUG WSPARCIA DOKUMENTALNEGO:

  • Kontrola funkcjonowania systemu ASKOE i kompletności danych, analiza;
  • Wysyłanie faktycznych danych o wytwarzaniu i zużyciu obiektów OZE na platformę MMS firmy NEK „Ukrenergo”;
  • Wysyłanie prognozowanych danych o wytwarzaniu i zużyciu obiektów OZE na witrynę DP „Gwarantowany Nabywca” (ukr. „Harantowanyj Pokupeć”);
  • Przekazywanie do odpowiedniego Operatora Systemu Dystrybucji dekadowych i miesięcznych aktów uzgodnienia całkowitej ilości sprzedanej (odebranej) energii elektrycznej;
  • Przekazywanie sprawozdań do Narodowej Komisji ds. Regulacji Państwowych w Energetyce (ukr. NKREKP), z wyłączeniem sprawozdawczości związanej z rachunkowością;
  • Doradztwo w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z alternatywnych źródeł energii.